vwo

Vwo

Kijk onder tweejarige brugklas wat je de eerste twee jaar mag verwachten. Op deze pagina vind je informatie over:

Derde leerjaar

Tijdens het derde leerjaar krijg je nog alle vakken. In de onderbouw heb je het vak mens en natuur gevolgd. In de derde krijg je een oriëntatie op biologie, natuurkunde en scheikunde als apart vakken. Dit zijn de vakken die je aan het eind van de derde kunt kiezen. Je moet dan natuurlijk wel weten waar je dan precies voor kiest. Dat geldt ook voor het nieuwe vak economie. Daarin krijg je introductie lessen.

Het hele derde leerjaar staat in het teken van het maken van een gemotiveerde keuze voor een profiel. Daarom loop je ook een beroepsoriënterende stage. Aan het einde van dit leerjaar kies je het profiel (vakkenpakket), waarin je eindexamen doet. Het profiel is bepalend voor de vervolgopleiding. Daarom is het belangrijk om bewust te kiezen.

Naar boven

De profielen

Vanaf het vierde jaar, krijg je les in de vakken van je gekozen profiel. Het Vespucci College biedt alle vier profielen aan:

 • C&M: cultuur en maatschappij
 • E&M: economie en maatschappij
 • N&G: natuur en gezondheid
 • N&T: natuur en techniek

Naar boven

Tweede fase vwo: jaar 4,5 en 6

Het eindexamenprogramma voor  vwo is verspreid over de laatste drie jaar. In de PTA’s voor de drie jaren kun je zien welke stof je per vak krijgt en hoe die lesstof getoetst wordt. Het programma kent een gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen), een profieldeel (verplichte vakken voor de leerlingen die het betreffende profiel hebben gekozen) en een vrij deel. In het gemeenschappelijk deel is tijd ingeruimd voor mentoraat, maatschappelijke stages, sociale uren en leerwegondersteuning en –begeleiding.

Naar boven

De maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage heeft een vaste plek in het schoolprogramma. Wij willen daarmee de volgende doelen bereiken:

 • bevorderen van een bredere kennismaking met de samenleving
 • bevorderen van het bewustzijn bij leerlingen en medewerkers dat vrijwillige inzet in de samenleving noodzakelijk en zinvol is
 • bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheden met de bewustwording van de eigen invloed en verantwoordelijkheid daarbij
 • ontwikkelen van samenwerken, zelfstandig werken en zelfontplooiing als belangrijke competentie zowel voor school als later ook voor de maatschappij.

Naar boven

Overgangsnormen

Klas 3a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het eindrapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een havoniveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 4a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • Het vak l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op havoniveau of doubleren in leerjaar 4 op vwo-niveau als het eindrapport niet voldoende is.
 • De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Klas 5a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 5 op havo niveau (*) of doubleren in leerjaar 5 op vwo niveau als het eindrapport niet voldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

(*Leerlingen die overstappen van 5 vwo naar 5 havo dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

 • De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Naar boven

Examens op het Vespucci College

Een reguliere Nederlandse school kent per vak schoolexamens en centrale schriftelijke eindexamens. Het eindresultaat van een schoolexamen telt voor 50% mee voor het totaalresultaat. Het centraal schriftelijke eindexamen telt eveneens mee voor 50%. Schoolexamens worden op reguliere scholen gedurende 2 (of vwo zelfs 3) schooljaren in de vorm van examentoetsen en examenopdrachten afgenomen. Voor sommige vakken worden uitsluitend schoolexamens afgenomen. Dit zijn de vakken ANW, LO, CKV en KV1. Deze vakken worden doorgaans al vóór het eindexamenjaar afgerond. Het schoolexamencijfer bepaalt dan dus volledig het eindresultaat!
ANW en maatschappijleer komen samen met het profielwerkstuk als een onderdeel van het combinatiecijfer op het vwo- diploma en de cijferlijst terug. Bij het havo is dat de combinatie van het profielwerkstuk en het vak maatschappijleer.

Leerlingen van het Vespucci College nemen in het eindexamenjaar deel aan het Nederlands staatsexamen en ontvangen bij voldoende resultaat een Nederlands staatsexamendiploma. Dit diploma is volledig gelijkwaardig aan een diploma dat behaald is via een reguliere school. Het staatsexamen kent eveneens centrale schriftelijke eindexamens die voor 50% meetellen voor het totaalresultaat. Deze zijn volledig gelijk aan de schriftelijke eindexamens op reguliere scholen in Nederland en worden op hetzelfde moment afgenomen. Het staatsexamen kent daarentegen geen schoolexamens, maar commissie-examens. Deze tellen eveneens voor 50% mee voor het eindresultaat. Bij het commissie-examen gaat het om één mondeling examen, dat bij sommige vakken aangevuld wordt met een extra schriftelijke toets of een examenopdracht. Een mondeling examen wordt niet door de eigen docent afgenomen. De vakken ANW en maatschappijleer die op een reguliere school met een schoolexamen worden afgesloten, kennen bij de staatsexamens alleen een commissie-examen. Het commissie-examencijfer bepaalt dan volledig het eindresultaat. Het commissie-examen vindt plaats ná het centraal schriftelijk examen. Voor de vakken LO, CKV en KV1 bestaat geen staatsexamen.

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info