Visie en missie

Visie en missie

Het Vespucci College valt onder de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curacao. Deze stichting is in 1999 op verzoek van het ministerie van Defensie opgericht. Bij deze stichting zijn twee scholen aangesloten: de Schroederschool voor basisonderwijs en het Vespucci College voor voortgezet onderwijs.

De scholen richtten zich in eerste instantie op (overheids-)leerlingen die na een aantal jaren weer naar Nederland terugkeren, maar er stromen ook steeds meer leerlingen in die permanent op Curaçao wonen. Op deze pagina vindt u informatie over

naar boven

Missie

In de de statuten van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao staat het volgende doel beschreven…”het oprichten en in standhouden van een school voor het verzorgen van onderwijs dat geënt is op het in Nederland bestaande systeem van middelbaar onderwijs opdat voor kinderen van personen die slechts op tijdelijke basis op Curaçao werkzaam zijn, na terugkeer in Nederland de aansluiting met het aldaar gegeven onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.”

naar boven

Visie

Het Vespucci College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus mavo, havo en vwo bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Hiermee willen we bereiken dat iedere leerling:

  • een passend diploma behaalt
  • zo goed mogelijk wordt voorbereid op haar/zijn functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Daarbij zien we onze school niet alleen als een leer- en werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst, maar tevens als een plezierige leefgemeenschap voor een belangrijke fase in de ontwikkeling naar volwassenheid.

naar boven

Uitgangspunten beleid

Naast onze missie hanteren we diverse uitgangspunten voor het formuleren en uitvoeren van ons beleid.

Ontdek jezelf, creëer je toekomst

Het Vespucci College is een dynamische school met een eigen visie. Wij streven ernaar dat leerlingen zichzelf goed leren kennen en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van hun eigen leven en toekomst. Leerlingen maken keuzes en zijn verantwoordelijk voor deze keuzes. Wij als school begeleiden onze leerlingen bij dat proces. “Ontdek jezelf, creëer je toekomst”, is dan ook ons motto.

naar boven

Verbetering en vernieuwing

Voortdurend zijn wij op zoek naar verbeteringen in ons onderwijs en volgen we de ontwikkelingen in Nederland op de voet. Daarbij vernieuwen we niet omdat het moet, bijvoorbeeld vanwege Nederlandse wetgeving, maar omdat we mogelijkheden willen creëren en benutten.

naar boven

21e Eeuwse vaardigheden

Gedurende de gehele schoolloopbaan speelt de ontwikkeling van competenties bij leerlingen een belangrijke rol. Deze competenties staan beschreven onder 21ste eeuwse vaardigheden: de vaardigheden die de leerlingen van nu in staat stellen goed voorbereid deel te nemen aan een steeds sneller veranderende maatschappij. Digitale geletterdheid neemt daarin een betekenisvolle plaats in.

naar boven

Krachtige leeromgeving

Voor de ontwikkeling van deze competenties is een krachtige leeromgeving onmisbaar. Deze wordt onder meer bepaald door de kwaliteit, betrokkenheid en leervermogen van het docententeam.

Daarnaast willen we ruimte bieden voor leren en ontwikkeling, óók buitenschools.

En natuurlijk moeten de randvoorwaarden in orde zijn. Denk aan goed geoutilleerde lokalen, een goed uitgeruste bibliotheek, een uitgebreid computernetwerk, studie- en werkplekken, etc.

naar boven

Differentiatie

Onderwijs en begeleiding vormen in de werkwijze op het Vespucci College een geïntegreerd geheel, daarbij zetten we sterk in op differentiatie. De kleine klassen en de persoonlijke begeleiding helpen daarbij. Evenals het meer inzetten van digitale leermethoden.

naar boven

Professionele cultuur

De basis voor leren en werken op het Vespucci College wordt gevormd door een professionele cultuur. Vertrouwen en respect zijn daarin sleutelbegrippen. Dat stelt ons in staat initiatieven te nemen, verantwoordelijkheden te delen c.q. te delegeren, elkaar aan te spreken en effectief samen te werken. Dat geldt zowel voor medewerkers als leerlingen.

naar boven

Leerling centraal

De leerling en zijn/haar ontwikkeling zijn de kern van ons onderwijs. Dat betekent dat alle medewerkers van het Vespucci College aandacht hebben voor de wensen en behoeften van leerlingen én hun ouders/verzorgers:

  • vanuit een gelijkwaardige relatie
  • met wederzijds respect en inachtneming van goede omgangsvormen
  • passend binnen de door de school geformuleerde beleidspunten

naar boven

terug naar “uitgangspunten beleid”

PRIORITEITEN

Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs. Het onderwijsprogramma wordt daarom bepaald door hetgeen hieromtrent in de Nederlandse onderwijswetgeving is vastgelegd. Het Vespucci College sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw en de examenprogramma’s van vmbo, havo en vwo.

naar boven

Het klimaat op school

In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis. Leerlingen, hun ouders, docenten, onderwijs ondersteunend personeel, directie en bestuur gaan met respect met elkaar en met hun omgeving om, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar van groot belang is. Indien nodig spreken we elkaar hier op aan.
Zowel in als buiten de lessen wordt “vrijheid in gebondenheid” nagestreefd: binnen door de school vastgestelde kaders hebben de leerlingen een bepaalde mate aan eigen regelmogelijkheden. De mate van vrijheid hangt samen met de vrijheid die een individuele leerling naar de mening van de school daadwerkelijk aan kan. Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen in de leerlingen.

naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info