Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

Wanneer gaat uw kind over naar een volgende leerjaar? Op deze pagina vindt u:

De eindexamenklassen mavo 4, havo 5 en vwo 6 hebben te maken met de landelijke eindexamennormen, omdat zij immers een staatsexamen gaan doen.

Uitgangspunten

Docentenvergadering beslist

De docentenvergadering neemt de beslissing over de bevordering van een leerling in alle leerjaren m.u.v. de examenklassen. Deze docentenvergadering bestaat uit de docenten die lesgeven aan de betreffende leerling en de rector. De schoolresultaten zijn leidend om een leerling te bevorderen of juist te laten doubleren. Het is niet mogelijk om tegen die beslissing bezwaar aan te tekenen.

Consensus op basis van argumenten

In de besluitvorming omtrent bevordering en determinatie streven we naar consensus op basis van argumenten. Het belang van de betreffende leerling staat hierbij te allen tijde voorop.

Bij het ontbreken van consensus, ook na uitgebreide bespreking, beslist de rector.

Alle toetsen, werkstukken, opdrachten e.d. moeten zijn gemaakt

De docentenvergadering kan alleen een beslissing nemen over bevordering en/of determinatie als een leerling alle toetsen, werkstukken, opdrachten e.d. heeft gemaakt, die naar het oordeel van de betrokken docenten en volgens de studiewijzers of pta in dat leerjaar afgerond moeten zijn. Zolang de leerling niet aan die eis heeft voldaan, wordt de leerling niet bevorderd.

Alle vakken tellen even zwaar mee

Alle vakken die een leerling in een bepaald leerjaar gevolgd heeft, tellen even zwaar mee bij de beslissingen die genomen worden op het gebied van bevordering en determinatie.

Drie rapporten

Per schooljaar krijgt de leerling drie rapporten, uitgezonderd de examenklassen. Elke rapport bestaat uit cijfers die een weergave zijn van het voortschrijdend gemiddelde, d.w.z. elk rapportcijfer is het gemiddelde van alle werken, hun weging meegenomen, vanaf het begin van het schooljaar.

Niet voldaan aan de bevorderingseisen?

Als een leerling niet voldoet aan de gestelde bevorderingseisen dan geeft de docentenvergadering het advies:

 • doubleren in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau, óf
 • bevordering naar een hoger leerjaar op een lager niveau

Een voldoende rapport

Er is sprake van een voldoende rapport als er maximaal drie tekortpunten op de eindcijfers van het eindrapport staan, waarbij het aantal onvoldoendes maximaal twee mag zijn.

De regeling spreekt van tekortpunt(en). In onderstaand schema ziet u de vertaling van onvoldoende cijfer(s) in tekortpunten(en).  Een leerling mag dus een 4 en een 5 (= twee onvoldoendes)  òf twee maal een 5 op het rapport hebben (= twee onvoldoendes).

Cijfer onvoldoende1×52×53×543
Tekortpunt(en)12323

Naar boven

Normen per leerjaar


Leerjaar 1

Klas 1ab (les op vwo/havoniveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo/havoniveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een mavo- of havoniveau als het rapport niet voldoende is.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 1bc (mavo/havo met lessen op mavoniveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo- of havoniveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een vwo- of havoniveau als het rapport voldoende is en waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 8.0 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Leerjaar 2

 

Klas 2ab (vwo/havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.5 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.0 tot 7.5 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers. Is het gemiddelde eindcijfer 7.0-7,5 dan is bevordering naar het een hoger leerjaar op vwo-niveau alleen mogelijk met een bindend advies van de docentenvergadering.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 6.9 of lager is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 2bc (mavo/havo, met lessen op mavoniveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar havoniveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Is het gemiddelde eindcijfer 7,7 – 8.0 dan kan bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau alleen als  er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Leerjaar 3

Klas 3a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het eindrapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een havoniveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 3b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo (*) niveau als het eindrapport niet voldoende is.

*Leerlingen die bevorderd worden van 3 havo naar mavo moeten er rekening mee houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden. Ook kunnen sommige vakken niet in het pakket gekozen worden!

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Is het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.7 tot 8.0 dan is bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau alleen mogelijk als  eer een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 3c (mavo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het rapport voldoende is.
 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

Naar boven

Leerjaar 4

Klas 4a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • Het vak l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op havoniveau of doubleren in leerjaar 4 op vwo-niveau als het eindrapport niet voldoende is.
 • De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Klas 4b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op mavoniveau (*) als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Leerlingen die overstappen van 4 havo naar 4 mavo moeten er rekening mee  houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden. Ook kunnen  sommige vakken niet in het pakket gekozen worden!
 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers). De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt genomen in overleg tussen leerling, ouders en mentor.

Klas 4c (mavo)

Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Naar boven

Leerjaar 5

 

Klas 5a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 5 op havoniveau (*) of doubleren in leerjaar 5 op vwo-niveau als het eindrapport niet voldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).
 • Leerlingen die overstappen van 5 vwo naar 5 havo moeten er rekening mee houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden. Ook kunnen sommige vakken niet in het pakket gekozen worden!
 • De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt genomen in overleg tussen leerling, ouders en mentor.

Klas 5b (havo)

Voor deze klas geldt de slaag-/zakregeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Naar boven

Leerjaar 6

 

Klas 6a (vwo)

Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Naar boven

 

Revisievergadering

Schoolresultaten zijn altijd leidend bij overgang of zittenblijven. Deze cijfers tellen immers voor alle leerlingen en de overgangsnormen vooraf opgesteld zijn.

Soms kan er echter sprake zijn van een ander belang. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat langdurige ziekte in de familie of een scheiding binnen het gezin de leerprestaties van de leerling hebben geschaad. Let op: het moet hier nieuwe informatie betreffen. Tijdens de revisievergadering heroverwegen de docenten het besluit om een leerling te laten zittenblijven.

Ouders kunnen verzoeken om de leerling te laten bespreken tijdens de revisievergadering. U moet dit verzoek bij de mentor indienen, uiterlijk 16.00 uur op de dag vóór de revisievergadering. U dient dan aan te geven bij de mentor dat de school niet op de hoogte is van bepaalde bijzondere omstandigheden die de leerprestaties in de weg hebben gestaan. De mentor meldt de leerling aan voor revisie en licht in de vergadering de bijzondere omstandigheden toe. Alle docenten van de school zijn daarbij aanwezig. Er wordt na de toelichting anoniem gestemd. Bij een gelijke uitslag beslist de rector. De mentor brengt de ouders op de hoogte van de definitieve beslissing.

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info