Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de “Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland” (Stichting NOB) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Op het Vespucci College worden dezelfde vakken gegeven als op scholen in Nederland.

Uitstekende aansluiting met het onderwijs in Nederland

Het Vespucci College biedt een uitstekende aansluiting met het onderwijs op Nederlandse scholen. Voor leerlingen die na een aantal jaren weer naar Nederland terugkeren verloopt de overstap naar een school in Nederland heel soepel. En ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland (universiteit, hbo en mbo) is geen enkel probleem. Je kunt bij ons een Nederlands staatsexamendiploma halen, waarmee je bij elke Nederlandse opleiding van harte welkom bent!

Conform de statuten van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao stelt zij zich ten doel …”het oprichten en in standhouden van een school voor het verzorgen van onderwijs dat geënt is op het in Nederland bestaande systeem van middelbaar onderwijs opdat voor kinderen van personen die slechts op tijdelijke basis op Curaçao werkzaam zijn, na terugkeer in Nederland de aansluiting met het aldaar gegeven onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.”
Het Vespucci College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus vmbo, havo en vwo bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Hiermee willen we bereiken dat iedere leerling:

  • een passend diploma behaalt
  • zo goed mogelijk wordt voorbereid op haar/zijn functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

keurmerk Nationaal Keurmerk Mediawijsheid
Sinds 2007 zijn er in Nederland meer dan 650 Nationaal MediaCoaches opgeleid, die in de praktijk daadwerkelijk de mediawijsheid van jeugd verbeteren. Organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is, hebben het recht het officiële Nationale Keurmerk Mediawijsheid te voeren. De Schroederschool heeft zo’n coach.

Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs. Het onderwijsprogramma wordt daarom bepaald door hetgeen hieromtrent in de Nederlandse onderwijswetgeving is vastgelegd. Het Vespucci College sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw en de examenprogramma’s van vmbo, havo en vwo.