mavo

Mavo

In 1999 is in Nederland het onderwijs van LTS, LEAO, huishoudschool, vakscholen etc. en de oude mavo allemaal ondergebracht onder de noemer vmbo, met daarbinnen vier niveaus. Wij bieden alleen het hoogste vmbo-niveau, de theoretische leerweg. Wij hebben gemerkt dat die naam toch nog vaak voor verwarring zorgt. Daarom gebruiken wij de term mavo, middelbaar algemeen vormend onderwijs. Wettelijk gezien mogen wij die naam voeren en we vinden het passender bij onze school, omdat wij geen beroepsonderwijs bieden en de meeste van onze mavoleerlingen doorstromen naar de havo. Op Curaçaose scholen heeft mavo/vmbo-tl de naam vsbo-tkl.

Onder het kopje Tweejarige brugklas kun je lezen hoe de brugperiode eruit ziet. Op deze pagina vind je informatie over:

Mavo leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 en 4 van de mavo krijg je lesstof die belangrijk is voor je examen. In het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak beschreven wat die lesstof is en hoe je de stof getoetst krijgt. In klas 3 laat je een paar vakken vallen: je kies geschiedenis of scheikunde en je mag bepalen of je, naast Engels, nog een vreemde taal wilt houden. In de derde klas loop je ook een week stage in een bedrijf. Aan het einde van leerjaar drie kiest iedere mavoleerling definitief voor een profiel: techniek, economie, zorg & welzijn of landbouw.

Het programma kent een gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen), een profieldeel (verplichte vakken voor de leerlingen die het betreffende profiel hebben gekozen) en een vrij deel.

We hanteren als uitgangspunt voor de mavo dat iedere leerling in klas 4 niet twee, maar drie vakken in het vrije deel kiest. Dit uitgangspunt draagt bij aan jouw algemene vorming, het vergroot je mogelijkheden voor het geval je na het behalen van je mavodiploma een overstap naar havo-4 wilt maken en het biedt mogelijk een uitweg als je bij het eindexamen net een onvoldoende te veel haalt – die onvoldoende kan soms worden vervangen door dat extra vak, waarna je dan toch nog geslaagd bent.

Naar boven

Overgangsnormen

Klas 3c (mavo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het rapport voldoende is.
 • Het vak l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

 

Klas 4c (mavo)

 • Voor deze klas geldt de slaag-/zakregeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Naar boven

Doorstroom 4 mavo naar 4 havo

Heb je je mavodiploma gehaald, dan kun je doorstromen naar 4 havo, onder de volgende voorwaarden. Deze eisen zijn geformuleerd om de slagingskans van de leerlingen in het profiel dat zij kiezen zo groot mogelijk te maken.

Voorwaarden:
 • Het mavo-diploma is behaald.
 • De leerling mag alleen vakken op havoniveau kiezen waarin hij/zij op de mavo examen heeft gedaan. Uitzondering daarop is het vak bedrijfseconomie (be)*. Bedrijfseconomie is een logische keuze bij het profiel Economie & Maatschappij.
 • De afgeronde vakken in de mavo zijn doorstroomrelevant voor het havoprofiel.
 • De leerling heeft op de mavo examen gedaan in een extra vak om de aansluiting aan een havoprofiel mogelijk te maken, tenzij bedrijfseconomie wordt gekozen.
 • Het vak wiskunde A mag alleen worden gekozen indien het examen wiskunde op mavoniveau met tenminste een 6 is afgesloten.
 • Het vak wiskunde B mag alleen worden gekozen indien het examen wiskunde op mavoniveau met tenminste een 7 is afgesloten.
 • Het vak natuurkunde mag alleen worden gekozen indien het examen natuurkunde (nask I) op mavoniveau met tenminste een 7 is afgesloten.
 • Het vak scheikunde mag alleen worden gekozen indien het examen scheikunde (nask II) op mavoniveau met tenminste een 6 is afgesloten.

 

*Bedrijfseconomie is een vak dat pas voor het eerst in havo 4 wordt aangeboden en is dus voor iedereen nieuw.

Naar boven

Instromen vanuit een andere school


Leerlingen van een andere school die met een mavo/vmbo-tl diploma op het Vespucci College willen instromen in 4 havo, worden niet automatisch toegelaten. Naast het toepassen van bovenstaande voorwaarden, winnen we informatie in bij de afleverende school betreffende je gedrag, je capaciteiten, je werkhouding en je motivatie.

Definitieve plaatsing kan pas volgen na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en inlichtingenformulier. Een gesprek met de aannamecommissie is altijd onderdeel van de aannameprocedure.

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info