Over de lesuren

De lesuren

We hebben op het Vespucci College lesuren van 60 minuten. Een bel geeft aan wanneer de ene les is afgelopen en de volgende begint. Tussendoor is er genoeg tijd om van het ene naar het andere lokaal te lopen. Het kan natuurlijk voorkomen dat de dag wat anders loopt dan gedacht, daarom krijgt u op deze pagina informatie over:

 

Afwezigheid

Verlof aanvragen

Leerlingen mogen geen lessen verzuimen zonder dat daarvoor een dringende en geldige reden is. De school staat verlof buiten de schoolvakanties niet toe. Alleen in uitzonderlijke gevallen(zoals bepaalde familieomstandigheden) kan door de school aan een verzoek om verlof worden voldaan.
Het verzoek moet u tijdig schriftelijk met een aanvraagformulier indienen bij de rector. Deze beslist of aan het verzoek wel of niet voldaan kan worden. U moet zelf het verlof bij de SAE (leerplichtambtenaar) registreren. Dit is nodig, omdat SAE uiteindelijk als enige toestemming geeft aan schoolgaande jeugd om het eiland te verlaten tijdens schooldagen. Als u het goedgekeurde verlof niet heeft laten registreren, kan uw zoon/dochter op Hato worden tegengehouden. Let op: De schoolvakanties van het Vespucci College lopen niet altijd gelijk aan de schoolvakanties van de lokale scholen. Op de website vindt u de vakantiedata van de lokale scholen naast die van onze school.

naar boven

Bij ziekte

Als uw kind  ziek is of om een andere reden afwezig is, dan moet u  de school hiervan vóór 7.15 uur telefonisch op de hoogte stellen(telefoonnummer 888-7227. Als de ziekte langer dan één dag duurt, moet u opnieuw bellen.
Als een leerling op school ziek wordt, dan gaat de leerling naar de receptie om zich ziek te melden. De receptie registreert de ziekmelding en neemt contact op met de ouders/verzorgers. Zij halen de leerling vervolgens op of geven toestemming dat de leerling zelfstandig naar huis kan gaan.

naar boven

Ongeoorloofd afwezig

Zodra wij zien dat een leerling zonder melding afwezig is, neemt de receptie contact op met de ouders/verzorgers. Er volgt daarna een mail ter bevestiging aan de ouders/verzorgers en de mentor. Standaard moet de ‘spijbelaar’ minimaal het aantal gemiste lessen dubbel inhalen. Een gemist SO of proefwerk mag niet ingehaald of herkanst worden. De leerling krijgt dan  het cijfer “1” .

Is de leerling meermalig ongeoorloofd absent (spijbelen) dan melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.

Naar boven

Te laat

Onder te laat komen verstaan we niet alleen het  ́s ochtends te laat komen maar ook het te laat komen na de pauzes en bij de leswisseling. Als een leerling meer dan 30 minuten te laat komt, mag hij niet meer in de les. We zien dit dan als ongeoorloofd afwezig.

Wanneer een leerling te laat komt:

 • haalt hij altijd eerst een te-laatbriefje bij de receptie;
 • de receptie registreert dit in Magister en meldt dit per mail aan de mentor en ouder wanneer de 3x is bereikt;
 • de leerling neemt het formulier mee naar de les;
 • bij 3x te laat komen, moet de leerling op vrijdagmiddag een uur terugkomen. De leerling krijgt dan corvee. Ouders worden uiterlijk woensdag geïnformeerd.
 

Naar boven

Uit de les gestuurd?

Het is aan de docent om te bepalen welk gedrag wel/niet acceptabel is in de les. Uitgangspunt daarbij is respect voor medeleerlingen en docent.

Hoe loopt de procedure?

 • Een leerling kan uit de les gestuurd worden wegens onbehoorlijk, onbeschoft, storend of gevaarlijk gedrag.
 • De leerling wordt met zijn/haar tas naar de receptie gestuurd om een verwijderingsformulier te halen en mag de les niet meer volgen. De receptie maakt een melding in Magister.
 • De leerling vult zijn/haar gedeelte van het formulier in, gaat vervolgens aan het werk in de nis tegenover de receptie.
 • Hij/zij meldt zich aan het einde van de les met het formulier bij de docent.
 • De docent vult zijn/haar gedeelte in op het formulier en noteert ook de reden van de verwijdering in Magister.
 • De docent geeft een werkopdracht van tenminste een uur. Als de docent een andere straf wenselijk vindt, wordt dat overlegd met de mentor en eventueel de rector.
 • Het formulier gaat vervolgens in het dossier van de leerling.
 • De leerling komt op vrijdag het 6of het 7euur terug en maakt dan de opdracht. Ouders worden uiterlijk woensdag geïnformeerd over terugkomen, i.v.m. ophalen.

Naar boven

Lesuitval of tussenuur

Het kan voorkomen dat een docent ziek is, of om andere redenen niet aanwezig kan zijn. In dat geval neemt een andere docent de les over. We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden

Leerlingen kunnen dit zien op het roosterbord/de tv bij de ingang. We gaan ervan uit dat leerlingen hun spullen altijd bij zich hebben. Zij kunnen aan de hand van studiewijzers (Magister) aan het vak werken .
De leerlingen worden opgevangen in het studiehuis of in een lokaal.

Tussenuren

In de onderbouw roosteren we zo, dat er nauwelijks tot geen tussenuren zijn. In de bovenbouw lukt dat i.v.m. de verschillende vakkenpakketten niet altijd. Leerlingen kunnen dan in het studiehuis of in de nisjes zelfstandig aan het werk met opdrachten. Het is niet toegestaan het schoolplein te verlaten.

naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info