Mens & Natuur

Mens en Natuur is het leergebied dat zich bezighoudt met de exacte vakken. Je zou dit leergebied ook ‘science’ kunnen noemen. Hieronder tref je nadere informatie aan.

Beleidsplan

Mens & Natuur in de onderbouw

Vastgesteld in het afstemmingsoverleg september 2015

Het leergebied Mens & Natuur: uitdagend en leerzaam

Mens en natuur is een algemeen vormend vak waarin het opdoen van natuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden overeenstemt met de kerndoelen van de onderbouw. Het is een leergebied waarin de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Techniek, Biologie en Verzorging samen één samenhangend geheel vormen. Het Vespucci College biedt dit vak aan in de eerste twee leerjaren.

Door een grote verscheidenheid aan opdrachten worden leerlingen geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt. Kennis krijgt meer betekenis, niet in de laatste plaats omdat leerlingen er zelf achter komen dat ze meer kunnen, m.a.w. hun vaardigheden zijn toegenomen en hun (voor)kennis is groter zodra ze aan de volgende opdracht beginnen. Doordat onderwerpen uit de vijf deelvakken elkaar afwisselen en met elkaar verweven zijn is het een uitdagend vak dat nooit eentonig wordt en de leerlingen steeds met nieuwe uitdagingen confronteert. Een excursieprogramma is onderdeel van het lesprogramma.

Vaardigheden zijn tijdens de lessen de basis voor leeractiviteiten. Het oefenen van vaardigheden wordt door leerlingen in hoge mate gewaardeerd; dat ze daarbij ook moeten leren, ervaren ze als een logisch gevolg. Leren verloopt daardoor als een natuurlijk proces: de gevraagde vaardigheden roepen vragen op waarvoor kennis nodig is om ze op te lossen. Via deze waardevolle en inspirerende aanpak kunnen we leerlingen zelfstandig, verantwoordelijk, initiatiefrijk en goed aanspreekbaar laten doorstromen terwijl ze ook nog goed leren samenwerken. Op deze manier wordt het zogenaamde leerrendement én het leerplezier aanzienlijk vergroot. Bovendien is het opvallend dat bij vakken waarbij via dit model gewerkt wordt, docenten met name noemen dat er weinig ordeproblemen zijn: leerlingen zijn gemotiveerd aan het werk.

De methode “Vita”

Het Vespucci College gebruikt de methode “Vita” van uitgeverij Malmberg in alle eerste en tweede klassen (havo/vwo, vmbo-tl en vmbo-kader). Vaardigheden, leeractiviteiten en kennis op het gebied van Natuurkunde, Scheikunde, Techniek, Biologie en Verzorging worden op uitdagende wijze rond verschillende projectmatige thema’s samengevoegd in modules die ieder een betekenisvol geheel vormen.

Een uitdagende leeromgeving

Leerlingen zijn vaak niet tegelijk met dezelfde opdrachten bezig. Daardoor is er behoefte aan een verscheidenheid van werkplekken. Voor het vak Mens & Natuur en de science-vakken in de onderbouw is een apart gebouw beschikbaar (het zogenaamde D-gebouw). Doordat de lessen aan meerdere groepen tegelijk gegeven kan worden, heeft het gehele D-gebouw 2 practicum lokalen.

Agenda
Facebook feed
Aansluiting NED
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info