Bevorderingsnormen Vespucci College

ALGEMEEN:  

 • De docentenvergadering neemt de beslissing over de bevordering van een leerling in alle leerjaren m.u.v. de examenklassen. Deze docentenvergadering bestaat uit de docenten die lesgeven aan de betreffende leerling en de rector. De schoolresultaten zijn leidend om een leerling te bevorderen of juist te laten doubleren. Het is niet mogelijk om tegen die beslissing bezwaar aan te tekenen.

 

 • In de besluitvorming omtrent bevordering en determinatie wordt gestreefd naar consensus op basis van argumenten, waarbij het belang van de betreffende leerling te allen tijde voorop staat. Bij het ontbreken van consensus, ook na uitgebreide bespreking, beslist de rector.

 

 • De docentenvergadering kan alleen een beslissing nemen over bevordering en/of determinatie als een leerling alle toetsen, werkstukken, opdrachten e.d. die naar het oordeel van de betrokken docenten en volgens de studiewijzers of pta in dat leerjaar afgerond moeten zijn, heeft gemaakt. Zolang de leerling niet aan die eis heeft voldaan, wordt de leerling niet bevorderd.

 

 • Alle vakken die een leerling in een bepaald leerjaar gevolgd heeft, tellen even zwaar mee bij de beslissingen die genomen worden op het gebied van bevordering en determinatie.

 

 • Per schooljaar krijgt de leerling drie rapporten, uitgezonderd de examenklassen. Elke rapport bestaat uit cijfers die een weergave zijn van het voortschrijdend gemiddelde, d.w.z. elk rapportcijfer is het gemiddelde van alle werken, hun weging meegenomen, vanaf het begin van het schooljaar.

 

 • Als een leerling niet voldoet aan de gestelde bevorderingseisen dan geeft de docentenvergadering het advies:

*doubleren in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau, óf

*bevordering naar een hoger leerjaar op een lager niveau

 • Er is sprake van een voldoende rapport als er maximaal drie tekortpunten op de eindcijfers van het eindrapport staan, waarbij het aantal onvoldoendes maximaal twee mag zijn.
 • De regeling spreekt van tekortpunt(en). In onderstaand schema ziet u de vertaling van onvoldoende cijfer(s) in tekortpunten(en).

 

Cijfer onvoldoende 1×5 2×5 3×5 4 3
Tekortpunt(en) 1 2 3 2 3

 

 Per leerjaar:


Leerjaar 1

 

Klas 1ab (les op vwo/havo niveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo/havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een vmbo-tl/havo niveau als het niet voldoende is.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 1bc (vmbo-tl/havo met lessen op vmbo-tl niveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vmbo-tl/havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een vwo/havo niveau als het rapport voldoende is en waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 8.0 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

 

Leerjaar 2

 

Klas 2ab (vwo/havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.5 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.0 tot 7.5 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havo niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 6.9 of lager is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vmbo-tl niveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 2bc (vmbo-tl/havo, met lessen op vmbo-tl niveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vmbo-tl niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar havo niveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havo niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.7 tot 8.0 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

 

Leerjaar 3

 

Klas 3a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het eindrapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een havo niveau als het eindrapport
  meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 3b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vmbo-tl (*) niveau als het eindrapport niet voldoende is.

(*Leerlingen die bevorderd worden van 3 havo naar 4 vmbo-tl dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.7 tot 8.0 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 3c (vmbo-tl)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vmbo-tl niveau als het rapport voldoende is.
 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

 

Leerjaar 4

 

Klas 4a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • Het vak l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op havo niveau of doubleren in leerjaar 4 op vwo niveau als het eindrapport niet voldoende is.

* De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen. 

Klas 4b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havo niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op vmbo-tl (*) niveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.

(*Leerlingen die overstappen van 4 havo naar 4 vmbo-tl dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

– De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Klas 4c (vmbo-tl)

 • Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

 

Leerjaar 5

 

Klas 5a (vwo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo niveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 5 op havo niveau (*) of doubleren in leerjaar 5 op vwo niveau als het eindrapport niet voldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).

(*Leerlingen die overstappen van 5 vwo naar 5 havo dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

– De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Klas 5b (havo)

 • Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

 

Leerjaar 6

 

Klas 6a (vwo)

o Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Revisievergadering

 

Schoolresultaten zijn altijd leidend bij overgang of zittenblijven, omdat deze cijfers voor alle leerlingen tellen en de overgangsnormen vooraf opgesteld zijn. Soms kan er echter sprake zijn van een ander belang. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat langdurige ziekte in de familie of een scheiding binnen het gezin de leerprestaties van de leerling hebben geschaad. Let op: het moet hier nieuwe informatie betreffen. Tijdens deze vergadering heroverwegen de docenten het besluit om een leerling te laten zittenblijven.

Ouders kunnen verzoeken om de leerling te laten bespreken tijdens de revisievergadering. Dit verzoek moet bij de mentor worden ingediend, uiterlijk 16.00 uur op de dag vóór de revisievergadering. U dient dan aan te geven bij de mentor dat de school niet op de hoogte is van bepaalde bijzondere omstandigheden die de leerprestaties in de weg hebben gestaan. De mentor meldt de leerling aan voor revisie en licht in de vergadering de bijzondere omstandigheden toe. Alle docenten van de school zijn daarbij aanwezig. Er wordt na de toelichting anoniem gestemd. Bij een gelijke uitslag beslist de rector. De mentor brengt de ouders op de hoogte van de definitieve beslissing.