Onderbouw vmbo-tl (leerjaar 1 en 2)

Aanmelding

Criteria voor toelating in klas 1:
Onze doelgroep zijn leerlingen met een positief advies van de basisschool en ondersteund door een cito-score.
Bij ons leren wij ook leerlingen te leren van en met elkaar en zelfstandig te werken en actief in de les te zijn.
Het Vespucci College plaatst leerlingen op basis van advies én uitslag van de (cito-)test. In het algemeen gelden hiervoor de volgende criteria als uitgangspunten:

Basisscholen met een cito-advies:

  • Advies vmbo-tl of vmbo-tl/havo
  • Testuitslag: cito-score van 530 tot 540
  • Bovendien: vanaf groep 3 hooguit éénmaal gedoubleerd.

 

Overige basisscholen

Leerlingen van lokale scholen krijgen een advies van de basisschool waarin de uitslag van het gecoördineerde proefwerk verwerkt is. Er zijn twee mogelijkheden:
a. een leerling krijgt het advies “havo”
b. een leerling krijgt het advies “vsbo”
Dit advies is voor de lokale scholen bindend. Ook het Vespucci College gaat uit van het advies van de basisschool.

 

Er volgt altijd een gesprek met een van de leden van de aannamecommissie
1. indien aan één van de uitgangspunten niet wordt voldaan;
2. in het geval van een advies vmbo-tl/havo;
3. in het geval van een advies vmbo-tl/vmbo-kb;
4. in het geval van een advies vmbo-basis of LWOO.

In de onderbouw is de lessentabel voor havo, vwo en vmbo-tl vrijwel identiek.
Aan het eind van het eerste leerjaar dienen leerlingen een keuze te maken voor het tweede leerjaar tussen Duits en Spaans. Daarbij worden de leerlingen en de ouders geïnformeerd over de consequenties van de keuze: voor leerlingen die in de loop van hun opleiding een overstap zullen maken naar een Nederlandse school, ligt de keuze voor Duits vaak meer voor de hand dan voor Spaans, omdat veel Nederlandse scholen (nog) geen Spaans aanbieden. Leerlingen die tot en met hun eindexamen op het Vespucci College denken te blijven, hoeven met die omstandigheid natuurlijk geen rekening te houden.

Vanaf de tweede klas vmbo-tl/havo/vwo is Spaans een keuzevak. De plek van Spaans in onze lessentabel is een van de manieren waarop we willen uitdrukken dat de school zich verbonden wil weten met de Caribische cultuur.

 

Leerwegen: vmbo-tl (leerjaar 3 en 4)

Het bij het vmbo passende eindexamen is verspreid over de laatste twee jaar van deze opleiding.
Aan het einde van leerjaar drie kiest iedere leerling vmbo-tl voor een sector: landbouw, techniek, economie of zorg & welzijn. Het programma kent een gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen), een sectordeel (verplichte vakken voor de leerlingen die de betreffende sector hebben gekozen) en een vrij deel. We hanteren als uitgangspunt voor vmbo-tl dat iedere leerling in klas 4 niet twee, maar drie vakken in het vrije deel kiest. Dit uitgangspunt draagt bij aan de algemene vorming van de leerling, het vergroot zijn of haar mogelijkheden voor het geval er na vmbo-4 een overstap naar havo-4 wordt overwogen, en het biedt mogelijk een uitweg als er bij het eindexamen net een onvoldoende te veel is behaald – die onvoldoende kan soms worden vervangen door dat extra vak, waarna de betrokken leerling wel geslaagd is.

De maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage heeft een vaste plek in het schoolprogramma en wij willen de volgende doelen bereiken:
• bevorderen van een bredere kennismaking met de samenleving
• bevorderen van het bewustzijn bij leerlingen en medewerkers dat vrijwillige inzet in de samenleving noodzakelijk en zinvol is
• bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheden met de bewustwording van de eigen invloed en verantwoordelijkheid daarbij
• ontwikkelen van samenwerken, zelfstandig werken en zelfontplooiing als belangrijke competentie zowel voor school als later ook voor de maatschappij.

Doorstroom 4 vmbo-t naar 4 havo


Leerlingen die hun vmbo-t-diploma hebben behaald, kunnen doorstromen naar 4 havo, onder de volgende voorwaarden:

  • Als de leerling kiest voor het profiel Natuur en Techniek, dan heeft de leerling examen gedaan in de vakken wiskunde en nask1. Deze vakken zijn afgesloten met minimaal een 7. Als de leerling geen eindexamen heeft gedaan in nask2, dan dient er in de grote vakantie verplicht een inhaalprogramma scheikunde gevolgd te worden.
  • Als de leerling kiest voor het profiel Natuur en Gezondheid, dan heeft de leerling examen gedaan in het vak wiskunde, met als resultaat minimaal een 7. Ook hier geldt: als de leerling geen eindexamen heeft gedaan in nask2, dan dient er in de grote vakantie verplicht een inhaalprogramma scheikunde gevolgd te worden.
  •  Als de leerling kiest voor Economie en Maatschappij, dan heeft de leerling examen gedaan in het vak wiskunde, met als resultaat minimaal een 7.
  • Als de leerling kiest voor het profiel Cultuur en Maatschappij, dan heeft de leerling examen gedaan in een tweede moderne vreemde taal en daarnaast in tekenen of een derde moderne vreemde taal. Deze vakken zijn afgesloten met minimaal een 6.
  • Kiest een leerling wiskunde in zijn profiel, dan dient er in de grote vakantie een inhaalprogramma wiskunde gevolgd te worden.De cijfers op de eindlijst laten een zodanig beeld zien dat verondersteld kan worden dat er voldoende extra capaciteit is om de overstap naar de vierde klas van het havo mogelijk te maken.De leerling is positief gemotiveerd om de overstap te maken. De leerling heeft een goede werkhouding getoond op het vmbo. Daarnaast zal uiteraard ook gelet worden op de persoonlijke omstandigheden van de leerling.

Het is in alle gevallen de toelatingscommissie die beslist over de toelating tot 4 havo. Waar nodig of mogelijk vindt overleg plaats met de leerling, zijn of haar ouders of verzorgers, de mentor, de coördinatoren en de betrokken vakdocenten.
De inhaalprogramma’s worden opgesteld en uitgegeven door de school, aan het einde van het voorafgaande schooljaar. Aan het begin van het schooljaar wordt het gemaakte werk ingeleverd. De vakdocent zal het gemaakte werk beoordelen en advies uitbrengen over de te nemen vervolgstappen. Als naar aanleiding hiervan en/of gedurende de eerste periode achterstanden en/of hiaten geconstateerd worden, dan kan de leerling op beperkte schaal begeleiding krijgen bij het wegwerken van deze achterstanden. De begeleiding kan plaatsvinden in de vorm van mentorbegeleiding, kwt-uren, steunles wiskunde, steunles Nederlands, huiswerkbegeleiding en/of begeleiding door de vakdocent. Een leerling afkomstig van het vmbo heeft geen recht op extra begeleiding, naast de regulier aangeboden mogelijkheden. Het inhalen van de eventuele achterstanden blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de ouder(s) en de betreffende leerling.
Leerlingen van een andere school die met een vmbo-t- of g-diploma op het Vespucci College willen instromen in 4 havo, worden niet automatisch toegelaten. Naast het toepassen van bovenstaande voorwaarden, zal er informatie ingewonnen worden bij de afleverende school betreffende het gedrag, de capaciteiten, de werkhouding en de motivatie van de leerling. Definitieve plaatsing kan pas volgen na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en inlichtingenformulier. In voorkomende gevallen kan een gesprek met de aannamecommissie onderdeel zijn van de aannameprocedure.