Missie

Conform de statuten van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao stelt zij zich ten doel …”het oprichten en in standhouden van een school voor het verzorgen van onderwijs dat geënt is op het in Nederland bestaande systeem van middelbaar onderwijs opdat voor kinderen van personen die slechts op tijdelijke basis op Curaçao werkzaam zijn, na terugkeer in Nederland de aansluiting met het aldaar gegeven onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.”
Het Vespucci College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus vmbo, havo en vwo bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Hiermee willen we bereiken dat iedere leerling:

 • een passend diploma behaalt
 • zo goed mogelijk wordt voorbereid op haar/zijn functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Daarbij zien we onze school niet alleen als een leer- en werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst, maar tevens als een plezierige leefgemeenschap voor een belangrijke fase in de ontwikkeling naar volwassenheid.

Beleidsuitgangspunten

Naast onze missie hanteren we de volgende uitgangspunten voor het formuleren en uitvoeren van ons beleid:

 • Het Vespucci College is een innovatieve school met een eigen visie. Voortdurend zijn we op zoek naar verbeteringen in ons onderwijs. Daarbij vernieuwen we niet omdat het (van de overheid) moet, maar omdat we mogelijkheden willen zoeken, veelal vinden en die willen benutten.
 • Gedurende de gehele schoolloopbaan speelt de ontwikkeling van een vijftal competenties bij de leerlingen een belangrijke rol. Deze competenties zijn:
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Initiatief
 • Aanspreekbaarheid
 • Voor de ontwikkeling van deze competenties is een krachtige leeromgeving onmisbaar. Deze wordt bepaald door:
  • de kwaliteit van het docententeam
  • ‘ruimte’ voor leren en ontwikkeling
  • de mate waarin de organisatie als ‘lerend’ kan worden aangemerkt
  • randvoorwaarden als goed geoutilleerde lokalen, een goed uitgeruste mediatheek, een uitgebreid computernetwerk, studie- en werkplekken, etc.
 • Onderwijs en begeleiding vormen in de werkwijze op het Vespucci College een geïntegreerd geheel.
 • Hoewel het Vespucci College een school is die haar onderwijs inricht conform de Nederlandse onderwijswetgeving, blijkt uit werkwijze en programma een duidelijke link  met Curaçao en de Curaçaose cultuur. De school staat ook nadrukkelijk open voor leerlingen die op Curaçao geboren en/of getogen zijn.
 • De basis voor leren en werken aan het Vespucci College, door leerlingen én in de schoolorganisatie, wordt gevormd door vertrouwen en respect. Pas dan zijn we bereid en in staat initiatieven te nemen, verantwoordelijkheden te delen c.q. te delegeren, elkaar daarop aan te spreken en effectief samen te werken.
 • Het Vespucci College wil zich verder ontwikkelen als een lerende organisatie waarin onderwijsontwikkeling en organisatieontwikkeling continue en actief na te streven processen zijn.
 • De leerling staat centraal en de ouders zijn een serieus te nemen belangengroep.
  Dat betekent oog en oor hebben voor de wensen van leerlingen en hun ouders
  • vanuit een gelijkwaardige relatie
  • met wederzijds respect en in achtneming van goede omgangsvormen
  • passend binnen de door de school geformuleerde beleidsuitgangspunten

Prioriteiten

Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs. Het onderwijsprogramma wordt daarom bepaald door hetgeen hieromtrent in de Nederlandse onderwijswetgeving is vastgelegd. Het Vespucci College sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw en de examenprogramma’s van vmbo, havo en vwo.

Het klimaat op school

In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis. Leerlingen, hun ouders, docenten, onderwijs ondersteunend personeel, directie en bestuur gaan met respect met elkaar en met hun omgeving om, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar van groot belang is. Indien nodig spreken we elkaar hier op aan.
Zowel in als buiten de lessen wordt “vrijheid in gebondenheid” nagestreefd: binnen door de school vastgestelde kaders hebben de leerlingen een bepaalde mate aan eigen regelmogelijkheden. De mate van vrijheid hangt samen met de vrijheid die een individuele leerling naar de mening van de school daadwerkelijk aan kan. Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen in de leerlingen.