Onderbouw havo en vwo (leerjaar 1,2 en 3)

Criteria voor toelating in klas 1:

Onze doelgroep zijn leerlingen met een positief advies van de basisschool en ondersteund door een cito-score.
Bij ons leren wij ook leerlingen te leren van en met elkaar en zelfstandig te werken en actief in de les te zijn.
Uiteraard houden wij rekening met de fase waarin een leerling zich bevindt en maken we verschil tussen de leerroutes.
Het Vespucci College plaatst leerlingen op basis van advies én uitslag van de
(cito-)test. In het algemeen gelden hiervoor de volgende criteria als uitgangspunten:

Basisscholen met een cito-advies:

• Advies: vwo, havo/vwo of havo
• Testuitslag: cito-score van minimaal 540
• Bovendien: vanaf groep 3 niet gedoubleerd

Overige basisscholen

Leerlingen van lokale scholen krijgen een advies van de basisschool waarin de uitslag van het gecoördineerde proefwerk verwerkt is. Er zijn twee mogelijkheden:
a. een leerling krijgt het advies “havo”
b. een leerling krijgt het advies “vsbo”
Dit advies is voor de lokale scholen bindend. Ook het Vespucci College gaat uit van het advies van de basisschool.

Er volgt altijd een gesprek met een van de leden van de aannamecommissie
– indien aan één van de uitgangspunten niet wordt voldaan;
– in het geval van een advies vmbo-tl/havo;
– in het geval van een advies vmbo-tl/vmbo-kb;
– in het geval van een advies vmbo-basis of LWOO.

In de onderbouw is de lessentabel voor havo, vwo en vmbo-tl vrijwel identiek.

Aan het eind van het eerste leerjaar dienen leerlingen een keuze te maken voor het tweede leerjaar tussen Duits en Spaans. Daarbij worden de leerlingen en de ouders geïnformeerd over de consequenties van de keuze: voor leerlingen die in de loop van hun opleiding een overstap zullen maken naar een Nederlandse school, ligt de keuze voor Duits vaak meer voor de hand dan voor Spaans, omdat veel Nederlandse scholen (nog) geen Spaans aanbieden. Leerlingen die tot en met hun eindexamen op het Vespucci College denken te blijven, hoeven met die omstandigheid natuurlijk geen rekening te houden.

Vanaf de tweede klas vmbo-tl/havo/vwo is Spaans een keuzevak. De plek van Spaans in onze lessentabel is een van de manieren waarop we willen uitdrukken dat de school zich verbonden wil weten met de Caribische cultuur.

Tweede fase havo en vwo (leerjaar 4,5 en 6)

Aan het einde van havo-3 en vwo-3 kiezen de leerlingen een profiel.
Op het Vespucci College worden alle vier profielen aangeboden:
– C&M: cultuur en maatschappij
– E&M: economie en maatschappij
– N&G: natuur en gezondheid
– N&T: natuur en techniek
Het eindexamenprogramma voor havo en vwo is verspreid over de laatste twee (havo) respectievelijk  drie jaar (vwo). Het programma kent een gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen), een profieldeel (verplichte vakken voor de leerlingen die het betreffende profiel hebben gekozen) en een vrij deel. In het gemeenschappelijk deel is tijd ingeruimd voor mentoraat, maatschappelijke stages, sociale uren en leerwegondersteuning en –begeleiding.

De maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage heeft een vaste plek in het schoolprogramma en wij willen de volgende doelen bereiken:
– bevorderen van een bredere kennismaking met de samenleving
– bevorderen van het bewustzijn bij leerlingen en medewerkers dat vrijwillige inzet in de samenleving noodzakelijk en zinvol is
– bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheden met de bewustwording van de eigen invloed en verantwoordelijkheid daarbij
– ontwikkelen van samenwerken, zelfstandig werken en zelfontplooiing als belangrijke competentie zowel voor school als later ook voor de maatschappij.

Examens op het Vespucci College

Een reguliere Nederlandse school kent per vak schoolexamens en centrale schriftelijke eindexamens. Het eindresultaat van een schoolexamen telt voor 50% mee voor het totaalresultaat. Het centraal schriftelijke eindexamen telt eveneens mee voor 50%. Schoolexamens worden op reguliere scholen gedurende 2 (of vwo zelfs 3) schooljaren in de vorm van examentoetsen en examenopdrachten afgenomen. Voor sommige vakken worden uitsluitend schoolexamens afgenomen. Dit zijn de vakken ANW, LO, CKV en KV1. Deze vakken worden doorgaans al vóór het eindexamenjaar afgerond. Het schoolexamencijfer bepaalt dan dus volledig het eindresultaat in de vorm!
ANW en maatschappijleer komen samen met het profielwerkstuk als een onderdeel van het combinatiecijfer op het vwo- diploma en de cijferlijst terug. Bij het havo is dat de combinatie van het profielwerkstuk en het vak maatschappijleer.

Leerlingen van het Vespucci College nemen in het eindexamenjaar deel aan het Nederlands staatsexamen en ontvangen bij voldoende resultaat een Nederlands staatsexamendiploma. Dit diploma is volledig gelijkwaardig aan een diploma dat behaald is via een reguliere school. Het staatsexamen kent eveneens centrale schriftelijke eindexamens die voor 50% meetellen voor het totaalresultaat. Deze zijn volledig gelijk aan de schriftelijke eindexamens op reguliere scholen in Nederland en worden op hetzelfde moment afgenomen. Het staatsexamen kent daarentegen geen schoolexamens, maar commissie-examens. Deze tellen eveneens voor 50% mee voor het eindresultaat. Bij het commissie-examen gaat het om één mondeling examen, dat bij sommige vakken aangevuld wordt met een extra schriftelijke toets of een examenopdracht. Een mondeling examen wordt niet door de eigen docent afgenomen. De vakken ANW en maatschappijleer die op een reguliere school middels een schoolexamen worden afgesloten, kennen bij de staatsexamens alleen een commissie-examen. Het commissie-examencijfer bepaalt dan volledig het eindresultaat. Het commissie-examen vindt plaats ná het centraal schriftelijk examen. Voor de vakken LO, CKV en KV1 bestaat geen staatsexamen.