Examenzaken

Examenzaken

Het Vespucci College staat op Curaçaos grondgebied. Hoewel Curaçao onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, is dit géén Nederlands grondgebied. Om een Nederlands examen af te nemen, is dat wel een vereiste. Onze leerlingen moeten daarom Staatsexamen doen op het dichtsbijzijnde Nederlands grondgebied: Bonaire. Op deze pagina leggen we u het verschil uit tussen een regulier examen en het Staatsexamen. Onze leerlingen krijgen wel de mogelijkheid om in sommige vakken vervroegd examen te doen.
 

Uitslagen schooljaar 2019-2020

Dit jaar vielen door de Coronamaatregelen de centraal schriftelijke examens uit. De college-examens werden wel gehouden, dit jaar digitaal op school. Onze leerlingen hebben dus echt examen moeten doen, met een prima gevolg:
vwo: 100 % geslaagd, havo 93% en mavo 100%! Ook degenen die een vervroegd examen aflegden, deden het goed: 95% haalde het gewenste deelcertificaat. 

 
U vindt hier achtereenvolgens:

Examenboekje

Vanwege de coronamaatregelen worden de college-examens dit jaar op het Vespucci College gehouden. In het boekje hieronder vindt u de roosters en andere interessante informatie.

Laatste updates n.a.v. de Coronamaatregelen

Vanwege de Coronamaatregelen op Curacao en op Bonaire is het voor ons onmogelijk geworden af te reizen naar Bonaire. Op 29 mei is bekend geworden dat er voor onze unieke situatie een uitzondering wordt gemaakt. Dit jaar worden de schriftelijke college-examens op school afgenomen. De mondelinge examens worden via een video-call afgenomen. De leerlingen zullen onder surveillance zijn en de examinatoren bevinden zich in Nederland. Zie nieuwsbrief 17 voor meer informatie. Over de praktische uitvoering is een ouderavond gehouden. U vindt hieronder de powerpoint met informatie.

Presentatie college-examens 2020

Corona virus informatie nr. 17 voor examenkandidaten

Alle nieuwsbrieven staan ook op Aanmelding en info 

Uitnodiging PWS presentatieavond 2020

Informatie examenleerlingen over het PTA 20200402 MZ

Corona virus informatie nr. 9 Examen update

Corona virus informatie nr. 5 examens
Corona virus informatie nr. 6 examen

 

Nederlands eindexamen

Een reguliere Nederlandse school kent per vak schoolexamens en centrale schriftelijke eindexamens. Het eindresultaat van een schoolexamen telt voor 50% mee voor het totaalresultaat. Het centraal schriftelijke eindexamen telt eveneens mee voor 50%. Schoolexamens worden op reguliere scholen gedurende 2 (of vwo zelfs 3) schooljaren in de vorm van examentoetsen en examenopdrachten afgenomen. Voor sommige vakken worden uitsluitend schoolexamens afgenomen. Dit zijn de vakken ANW, LO, CKV en KV1. Deze vakken worden doorgaans al vóór het eindexamenjaar afgerond. Het schoolexamencijfer bepaalt bij deze vakken dus volledig het eindresultaat.
ANW en maatschappijleer komen samen met het profielwerkstuk als een onderdeel van het combinatiecijfer op het vwo- diploma en de cijferlijst terug. Bij het havo is dat de combinatie van het profielwerkstuk en het vak maatschappijleer.

Naar boven

 

Staatsexamen

Schoolexamens mogen alleen op Nederlands grondgebied worden afgenomen. En hoewel Curacao deel uit maakt van het Nederlands Koninkrijk, is het wettelijk gezien geen Nederlands grondgebied. Om die reden mag het Vespucci College niet zelf de schoolexamens afnemen. Voor de examens wijken we daarom uit naar Bonaire, dat wel Nederlands grondgebied is.

Naar boven

Nederlands staatsexamendiploma

Leerlingen van het Vespucci College nemen in het eindexamenjaar deel aan het Nederlands staatsexamen en ontvangen bij voldoende resultaat een Nederlands staatsexamendiploma. Dit diploma is volledig gelijkwaardig aan een diploma dat behaald is via een reguliere Nederlandse  school.

Het staatsexamen kent eveneens centrale schriftelijke eindexamens die voor 50% meetellen voor het totaalresultaat. Deze zijn volledig gelijk aan de schriftelijke eindexamens op reguliere scholen in Nederland en worden op hetzelfde moment afgenomen.

Naar boven

 

College-examen in plaats van schoolexamen

Het staatsexamen kent geen schoolexamens, maar college-examens. Deze tellen eveneens voor 50% mee voor het eindresultaat. Bij het college-examen gaat het om één mondeling examen, dat bij sommige vakken aangevuld wordt met een extra schriftelijke toets of een examenopdracht. Een mondeling examen wordt niet door de eigen docent afgenomen.

Het college-examen vindt plaats ná het centraal schriftelijk examen.

Voor de vakken LO, CKV en KV1 bestaat geen staatsexamen.

Naar boven

 

Vervroegd examen doen

Een voordeel van het afleggen van een staatsexamen is, dat leerlingen voor sommige vakken al in hun voor-examenjaar een examen kunnen afleggen.  Ze moeten dan wel aan een aantal eisen voldoen:

Procedure bij vervroegd (staats)examen doen op het Vespucci College.

Voorwaarden

 • De leerling zit in de voor-eindexamenklas 4 havo of 5 vwo;
 • De leerling heeft maximaal 1 tekortpunt op de eindlijst van het overgangsrapport naar de voor-eindexamenklas. Dit tekortpunt mag niet één van de kernvakken: Nederlands, Engels of wiskunde betreffen.
 • Op het overgangsrapport naar de voor-eindexamenklas (dus eind havo 3 resp. vwo 4) staat de leerling minimaal een 7,0 voor het vak of de vakken waarin hij vervroegd examen wil doen.
 • De leerling moet een sterke leerling zijn, d.w.z. extra druk aankunnen zonder dat de andere vakken daaronder lijden.
 • De leerling meldt uiterlijk half september aan vakdocent en mentor het voornemen om vervroegd examen te doen
 • Wanneer het vervroegd examen gaat om het profielwerkstuk, geeft de leerling aan bij welk vak zijn werkstuk aansluit. Ook hier geldt dat de leerling minimaal een 7,0 heeft voor dit vak op de eindlijst van het overgangsrapport naar de voor- eindexamenklas
 • De leerling maakt in periode 1 in overleg met de vakdocent het examen van het voorafgaande jaar onder dezelfde conditities als het het examen zal plaatsvinden (niet op Bonaire). Wij noemen dit de indicatietoets.
 • De leerling haalt een 6.0 of hoger voor deze indicatietoets(en), waarbij de officiële normering en N-term worden gehanteerd.
 • Het voornemen voor vervroegd examen van de leerling wordt besproken tijdens de 1e rapportvergadering. Docenten maken een risico-inventarisatie op basis van hun kennis van de leerling. Heeft deze leerling kans van slagen bij het vervroegd examen? Loopt de leerling geen achterstanden op bij de overige vakken? Het advies wordt aan de ouders door de mentor meegedeeld;
 • De uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info